Jdi na obsah Jdi na menu
 


Remízek v české legislativě

 

Remízky jako liniové prvky rozptýlené zeleně v převážně zemědělské krajině známe všichni. V následujícím textu jsme se rozhodli prozkoumat, jak se na remízek pohlíží z legislativního rámce České republiky. Jestli vůbec a jak se o něm zmiňují zákony anebo vyhlášky. Existuje jeho oficiální popis nebo definice? Může být nějak chráněn? A proč by vlastně měl? 

Postupovali jsme stanovením klíčových slov pro vyhledávání, sestavením tematických oblastí, cílových skupin a účelu, vytvořením seznamu relevantních předpisů. Výsledky vyhledávání jsme si zaznamenali do tabulky a nyní můžeme říci, že celkem bylo prostudováno 11 zákonů, 3 vyhlášky, 4 nařízení vlády a 1 technické podmínky. Jejich výčet je uveden na konci článku. Takže co jsme objevili? Nalezli jsme odpovědi na otázky v úvodním odstavci?

remizek-legislativa-infografika.jpg

 

Nejbližší definici remízku obsahuje Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., kde spadá do pojmu mez. Tou se rozumí souvislý útvar liniového typu, sloužící zejména ke snižování nebezpečí vodní nebo větrné eroze, zpravidla vymezující hranici dílu půdního bloku. Součástí meze může být dřevinná vegetace, kamenná zídka nebo travnatá plocha (§ 5 odst. 4 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.). Dokážeme si představit komplexnější vysvětlení pojmu, který by obsáhl jak další ekosystémové služby, vztah a důležitost prvku pro zvěř a ostatní faunu, tak i důležitou diverzitu v zemědělské krajině. Uvedenou verzi ovšem lze pochopit jako dostačující. Lepší něco než nic.

V zákoně o ochraně přírody a krajiny je remíz zmiňován pouze v souvislosti s významnými krajinnými prvky, což lze považovat za nedostačující. VKP jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. A remízky se jimi mohou stát, když nějaký konkrétní orgán ochrany přírody zaregistruje (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.). Zastáváme názor, ze rozptýlená zeleň v obzvláště unifikované zemědělské krajině dnešní doby zaslouží větší pozornost a podporu. Registrací mezi VKP ji bohužel získá hlavně na papíře.
 

krajina.jpg
foto NSK z.s.
 

Ze zákona o ochraně ZPF vyplývá jedna výhoda pro registrované VKP, a sice je-li remízek součástí zemědělské půdy, dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se odvody za odnětí plochy z půdního fondu nestanoví, jde-li právě o registrovaný významný krajinný prvek (§ 11a odst. 1 písm. l) zákona č. 334/1992 Sb.). Nabízí se ale otázka, z jakého důvodu by se vyjímal ze ZPF?
 
Z pohledu myslivosti mezi povinnosti uživatelů honiteb v zájmu ochrany zvěře patří také péče a zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř (§ 11 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb.).

V prováděcí vyhlášce k zákonu o ochraně přírody a krajiny jsou remízy předmětem vymezování územních systémů ekologické stability místního významu jako jedna z jejich skladebných částí (§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb).
 

sardice_priklad-dobre-praxe_20160923_153903.jpg
Šardice, jižní Morava, foto NSK z.s.
 

To by bylo z legislativy konkrétně pro remízek (ale vlastně i jiné krajinné prvky) vše.  Nicméně se objevily zajímavé obecněji formulované části, které stojí za zmínku.

V zákoně o zemědělství nás zaujala jedna ze čtyř definic účelu tohoto zákona:  
– vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny (§ 1 písm. b) zákona č. 252/1997 Sb.)

Ve vodním zákoně zní podobně, a to že vlastníci jsou mimo jiné povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 27 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.).

Pozemkové úpravy znáte? Zajišťují se jimi podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně mimo jiné zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny (§ 2 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.).

Je povzbuzující číst v zákonech o povinnostech zlepšování stavu vody, půdy, ovzduší. Ze skutečného stavu těchto částí přírodního bohatství je nejednomu srdci těžko. Takže co říci závěrem?

(1) Při práci na našich projektech si klademe otázky: Jak pracovat se současnou legislativou, aby sloužila k tomu, k čemu opravdu má? Kde se nacházejí ty cestičky k ochraně zemědělské krajiny? 

(2) Vám nabízíme možnost přispět k ochraně zemědělské krajiny v rámci naší aktuální kampaně Adoptuj koroptev, která má za cíl kromě vypouštění koroptví do volné přírody také zakládání a obnovu remízků v zemědělské krajině.

 

ZDROJE INFORMACÍ

Drábková K. 2016. Opora živých plotů v současné legislativě ČR. Prezentace v rámci Poradního sboru Projektu ČIŘIKÁNÍ. 

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
zákon č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu
vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na
provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských
produktů a jejich uvádění na trh
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Technické podmínky 99 - Vysazování a ošetřování silniční vegetace

 

 
Zuzana Zajícová
odborný zástupce projektu

 

 

banner-adopce.png

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář